Deklaracja dostępności cyfrowej

Oświadczenie w sprawie dostępności 

Przedszkole Ptasie Radio w Rokietnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.ptasie-radio.com.pl   zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Przedszkole Ptasie Radio w Rokietnicy dla strony www.ptasie-radio.com.pl przeprowadził samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eii.eu/) z którego wynika, że strona www.ptasie-radio.com.pl spełnia wymagania w 97,20 (gdzie 100 jest najlepsze)

Status pod względem zgodności

Strona internetowa dostępna jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848) z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia, tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
 2. Brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
 3. Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
 4. Brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe.

Informacje dodatkowe

 1. Publikacja strony www.ptasie-radio.com.pl 10 luty 2019 r.
 2. Osobą odpowiedzialną za z dostępność cyfrową jest: Joanna Rucińska
 3. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: Joanna Rucińska, ul. Trakt Napoleoński 20, 62-090 Rokietnica
 4. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: 576 075 519
 5. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: ptasieradio.rokietnica@gmail.com, biuro@ptasie-radio.com.pl
 6. Strona aktualizowana na bieżąco
 7. Przedszkole dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.1.
 8. W menu – Kontakt zawarte są dane teleadresowe instytucji

Dostępność architektoniczna Przedszkola Ptasie Radio w Rokietnicy

Budynek przedszkola zlokalizowany jest przy ul. Trakt Napoleoński 20 na terenie gminy Rokietnica , od strony południowo- zachodniej graniczy z drogą dojazdową tj. ul. Trakt Napoleoński, od strony południowo- wschodniej z Szkołą Podstawową im. Jana Brzechwy oraz od strony północnej z działkami budowlanymi przeznaczonymi pod zabudowę i niezagospodarowanymi.  Budynek posiada trzy kondygnacje przeznaczone na przedszkole, bez podpiwniczenia. Konstrukcja budynku została wykonana jako tradycyjna- ściany murowane, strop międzykondygnacyjny- żelbetonowy. Konstrukcja dachu nad budynkiem – płaski. Obiekt usytuowany w północnej części działki, główne wejście znajduje się od strony zachodniej. Wyjścia ewakuacyjne zlokalizowane zostały od strony zachodniej, północnej, południowej i wschodniej. Dojście i dojazd do budynku przedszkola wykonany został z kostki brukowej, pozostałą część działki stanowią tereny zielone, dojazd umożliwia ulica Trakt Napoleoński.  W północno- wschodniej części działki znajduje się plac zabaw dla dzieci. Przedszkole posiada swój parking oraz plac zabaw. Aby dostać się do budynku nie trzeba pokonywać schodów. Pierwsze drzwi mają zamontowany domykacz, ale istnieje możliwość przyblokowania drzwi przenośnym opornikiem. Drugie drzwi otwierane są domofonem. Domofon znajduje się po lewej stronie drzwi.   Na wszystkich piętrach jak i na parterze budynku, znajdują się pomieszczenia przedszkolne. Na parterze trzy sale przedszkolne oraz poza komunikacją i sanitariami- zaplecze kuchenne- catering (kuchnia zewnętrzna, posiłki dowożone, zmywalnia), szatnia dla personelu, brudownik oraz dwa pomieszczenia administracyjne- biura.  Na parterze znajduje się również pomieszczenie szatni dla dzieci (przy wejściu głównym, drzwi do szatni po lewej stronie). Łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na piętrze znajduje się pięć sal przedszkolnych, komunikacja, sanitariaty, pomieszczenie socjalne oraz  pomieszczenie logopedy. Na kolejnym piętrze znajdują się dwie sale przedszkolne, pomieszczenie administracyjne- biuro,  a także kotłownia gazowa. Obie kondygnacje łączy klatka schodowa ewakuacyjna, posiadająca wyjście na zewnątrz budynku, schody mają poręcze dostosowane do  wzrostu dzieci oraz osób dorosłych. W budynku jest dźwig towarowy, który służy do przewożenia żywności. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Dyrektor przedszkola wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach. Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych. 

 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.Istnieje możlwiść zmiany kontrastu strony za pomocą ikon aaAA
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • Dokładamy starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA
 • Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe
 • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Autoedytor: Katarzyna Piechota

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 21.02.2021 r

Data aktualizacji strony: 21.02.2021 r